Phiên bản di động

Yêu cầu về nhân sự và hợp đồng tương tự cho gói thầu vốn NSNN

Ông Lê Đức Phương (Phú Thọ) công tác tại Ban Quản lý dự án chuyên ngành. Đơn vị ông đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.
yeu cau ve nhan su va hop dong tuong tu cho goi thau von nsnn
Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng (ảnh minh họa: Internet).

Ngày 31/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong quá trình tổ chức lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu đã gặp phải vướng mắc như sau:

Quy định về nhân sự chủ chốt của nhà thầu: Điểm đ Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 có nêu một số quy định của E-HSMT vi phạm Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:

"đ) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông".

Theo ông tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp đối với gói thầu là thi công xây dựng công trình, bên mời thầu chỉ có thể yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với các vị trí sau:

Chỉ huy trưởng công trường (Điều 74 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

Cán bộ phụ trách về an toàn lao động (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động).

Cán bộ kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy).

Trong quá trình tham khảo các gói thầu xây lắp đã đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ông thấy nhiều bên mời thầu quy định nhân sự chủ chốt cho gói thầu bao gồm các vị trí sau: Chỉ huy trưởng công trường; cán bộ kỹ thuật thi công phần xây dựng; cán bộ kỹ thuật thi công phần san nền; cán bộ kỹ thuật thi công phần thoát nước; cán bộ kỹ thuật thi công phần hệ thống điện; cán bộ phụ trách phần an toàn lao động; cán bộ phụ trách lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình; cán bộ kỹ thuật phụ trách hạng mục phòng cháy và chữa cháy; cán bộ kỹ thuật phụ trách lắp đặt thiết bị.

Ông Phương hỏi, các vị trí nhân sự đối với các chức danh cán bộ kỹ thuật mà bên mời thầu đưa ra như nêu trên có phù hợp với quy định tại Điểm đ Khoản 3 Phụ lục 9 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT hay không? Trường hợp vi phạm thì phải xử lý như thế nào?

Quy định về hợp đồng tương tự: Điểm 4, Bảng số 01, Mẫu số 01A [Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ] quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, có nêu: "1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Bên mời thầu chọn một trong hai cách dưới đây:

"Từ ngày 01 tháng 01 năm …(9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành (10) tối thiểu 2 công trình có: Loại kết cấu:…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu] (11), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V (12) và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X= 2 x V".

Vậy, trường hợp bên mời thầu áp dụng quy định nêu trên, khi đánh giá E-HSDT nhà thầu có 1 hợp đồng tương tự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, giá trị là X thì có được coi là hợp lệ hay không? Hay bắt buộc phải có 2 hợp đồng tương tự, trong đó có ít nhất 1 hợp đồng giá trị là V?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về nhân sự chủ chốt: Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo quy định tại Điểm đ Mục 3 Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, một trong các quy định của E-HSMT dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng bao gồm yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

Theo đó, việc lập E-HSMT tuân thủ theo các quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Quy định về hợp đồng tương tự: Theo quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự tại Mục 2.1 Chương III Mẫu E-HSMT xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 1 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, bên mời thầu có thể quy định "Từ ngày 01 tháng 01 năm ___ (9) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 2 công trình có: Loại kết cấu:…, cấp:… [ghi theo loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu] (11), trong đó ít nhất một công trình có giá trị là V và tổng giá trị tất cả các công trình ≥ X, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trong đó X = 2 x V".

Theo đó, việc đánh giá hợp đồng tương tự được thực hiện theo quy định nêu trên.

Theo Tiến Hào/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/yeu-cau-ve-nhan-su-va-hop-dong-tuong-tu-cho-goi-thau-von-nsnn-343439.html

Nổi bật trang chủ

Hà Nội: Sẽ thanh tra hàng loạt khu đô thị chưa hoàn thiện hạ tầng

Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn
Hà Nội: Hiệu quả sau 5 năm thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030

Đọc thêm

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai ở xã Đồng Văn

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai ở xã Đồng Văn

Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác quản lý đất đai, nhất là tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, những năm gần đây, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Đồng Văn (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Thừa Thiên – Huế: Dự kiến huy động hơn 3.600 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Thừa Thiên – Huế: Dự kiến huy động hơn 3.600 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, dự kiến huy động trên 3.662 tỷ đồng.
Hải Phòng: Hoàn thành việc tháo dỡ lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trước ngày 01/7/2023

Hải Phòng: Hoàn thành việc tháo dỡ lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trước ngày 01/7/2023

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.
Không có nhà trên đất thu hồi có được bố trí tái định cư?

Không có nhà trên đất thu hồi có được bố trí tái định cư?

Ông Nguyễn Văn Sang thường trú tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ông có 1 lô đất tại huyện Cam Lâm, hiện Nhà nước thu hồi toàn bộ. Trên đất ông Sang chưa xây dựng nhà ở, vậy ông có được tái định cư không? Ở nơi thường trú ông Sang chưa đứng tên nhà ở nào cả.
Quảng Bình: Kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 970 tỷ đồng

Quảng Bình: Kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 970 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới) với tổng kinh phí đầu tư hơn 972 tỷ đồng.
Công nhận 27 hiện vật là bảo vật quốc gia

Công nhận 27 hiện vật là bảo vật quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/1/2023 công nhận 27 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022).
Đồng Tháp: Các khu điểm du lịch hấp dẫn khách du xuân

Đồng Tháp: Các khu điểm du lịch hấp dẫn khách du xuân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin cho biết trong dịp Tết vừa qua các khu điểm du lịch có nhiều chuẩn bị phục vụ du xuân nên đã thu hút đông du khách. Trong dịp Tết 2023, Đồng Tháp đã đón phục vụ khoảng 155.157 lượt khách, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Luật Đất đai 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật 2013

Luật Đất đai 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật 2013

Ông T.T.A (Đắk Lắk) hỏi, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai 2003 thì phải đáp ứng 2 tiêu chí là, được sử dụng ổn định trước 15/10/1993; không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận, như vậy có đúng không?
Xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất, bảo đảm sự chủ động của Nhà nước trong việc phân bổ đất đai

Xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất, bảo đảm sự chủ động của Nhà nước trong việc phân bổ đất đai

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung một chương mới gồm 5 điều (từ Điều 111 đến Điều 115) nhằm xây dựng cơ chế phát triển quỹ đất, bảo đảm sự chủ động của Nhà nước trong việc phân bổ đất đai theo quy hoạch, chủ động quỹ đất điều tiết thị trường, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Becamex UDJ: Chỉ còn 6,6 tỷ đồng tiền mặt, nợ lương người lao động

Becamex UDJ: Chỉ còn 6,6 tỷ đồng tiền mặt, nợ lương người lao động

Trong khi hàng tồn kho chưa được giải quyết xong, dòng tiền của Công ty Phát triển đô thị (Becamex UDJ) khá yếu, Công ty chỉ còn 6,6 tỷ đồng tiền mặt và nợ lương người lao động.
Trước khi bị thanh tra, Long Thành Riverside phát hành 495 tỷ đồng trái phiếu

Trước khi bị thanh tra, Long Thành Riverside phát hành 495 tỷ đồng trái phiếu

Trước khi “lọt” vào danh sách 10 doanh nghiệp có dự án ở tỉnh Đồng Nai bị thanh tra, Công ty Long Thành Riverside đã phát hành 495 tỷ đồng trái phiếu dù cuối năm 2021, nợ phải trả tăng vọt từ 151 tỷ đồng lên 534 tỷ đồng.
Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/1/2023 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
HUDLAND Chuyển đổi số

HUDLAND Chuyển đổi số

Ngày 01/8/2022, hệ thống chuyển đổi số của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản chính thức đi vào hoạt động. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số DN là một trong những thành quả nổi bật của HUDLAND trong năm 2022.
Sông Đà 5: Sáng danh thương hiệu trong sắc xuân

Sông Đà 5: Sáng danh thương hiệu trong sắc xuân

Những ngày xuân Quý Mão ấm áp đang đến gần, trên các công trường xây dựng do Công ty CP Sông Đà 5 (Sông Đà 5) thi công vẫn ngập tràn khí thế lao động hăng say, với tinh thần, quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng đề ra. Xuân này, Sông Đà 5 thêm niềm vui mới bằng kết quả trúng thầu các dự án lớn trong và ngoài nước; triển khai thi công đồng loạt các hạng mục dự án Thủy điện Nam Phak - nước CHDCND Lào và nỗ lực về đích dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 - tỉnh Khánh Hòa.
Xác định chi phí quản lý dự án khi giảm tổng mức đầu tư

Xác định chi phí quản lý dự án khi giảm tổng mức đầu tư

Một dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng gồm 5 hạng mục, trong đó đã triển khai thi công 2 hạng mục nhưng do yếu tố khách quan có 1 hạng mục không thể triển khai nên phải điều chỉnh cắt giảm hạng mục và giảm tổng mức đầu tư xuống 80 tỷ đồng.
Quản lý chi phí đầu tư các dự án thành phần

Quản lý chi phí đầu tư các dự án thành phần

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập.
Cách xác định chi phí khấu hao dự án nước sạch

Cách xác định chi phí khấu hao dự án nước sạch

Việc xác định chi phí khấu hao đối với dự án cung cấp nước sạch theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính.
Chủ đầu tư dự án đắt đỏ nhất Thành phố Hồ Chí Minh The Metropole Thủ Thiêm: Nợ thuế 147 tỷ đồng, khả năng trả nợ yếu

Chủ đầu tư dự án đắt đỏ nhất Thành phố Hồ Chí Minh The Metropole Thủ Thiêm: Nợ thuế 147 tỷ đồng, khả năng trả nợ yếu

Chủ đầu tư dự án đắt đỏ nhất thành phố Thủ Đức là The Metropole Thủ Thiêm có pháp nhân Công ty Quốc Lộc Phát gây chú ý khi vừa bị “bêu tên” nợ thuế 147 tỷ đồng và rơi vào tình trạng khả năng trả nợ yếu.
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Phấn đấu đạt 24,8 triệu m3 nước năm 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: Phấn đấu đạt 24,8 triệu m3 nước năm 2023

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho biết mục tiêu năm 2023 là đạt sản lượng 24,8 triệu m3 nước, với tổng doanh thu hơn 228 tỷ đồng…
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường: Phấn đấu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng 1,5 lần

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường: Phấn đấu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng 1,5 lần

Năm 2023, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2022.
Cách xác định thời điểm thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Cách xác định thời điểm thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng phải căn cứ vào các nội dung được quy định trong hợp đồng, trong đó có nội dung về “thời điểm thanh toán” là một ngày, một khoảng thời gian nhất định hoặc sự kiện cụ thể (không bắt buộc quy định cứng là thời gian cụ thể trong năm).
Đồ Sơn (Hải Phòng): Thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng

Đồ Sơn (Hải Phòng): Thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng

Năm qua, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó ấn tượng nhất là tổng thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt hơn 400 tỷ đồng, đây là con số cao nhất quận đạt được từ trước đến nay.
Quảng Nam: Yêu cầu các đơn vị thực hiện đấu thầu qua mạng

Quảng Nam: Yêu cầu các đơn vị thực hiện đấu thầu qua mạng

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện đấu thầu qua mạng.
Công ty Bạch Đằng: Vốn 450 tỷ, kế hoạch chi 27.000 tỷ khôi phục tuyến đường sắt răng cưa duy nhất tại Việt Nam

Công ty Bạch Đằng: Vốn 450 tỷ, kế hoạch chi 27.000 tỷ khôi phục tuyến đường sắt răng cưa duy nhất tại Việt Nam

Dù vốn chủ sở hữu chỉ đạt 256 tỷ đồng và nợ cao gấp 6,7 lần vốn nhưng Công ty Bạch Đằng vẫn muốn có kế hoạch chi 27.000 tỷ đầu tư xây dựng làm dự án khôi phục tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam.
Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022

Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022

Ngày 6/1, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả và thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó không những là minh chứng cho sự phát triển bền vững mà còn là tiền đề vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục vững bước vào năm 2023 với những mục tiêu và nhiệm vụ mới, thắng lợi mới.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư

Hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BTC hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2023

Năm 2022, GDP của Việt Nam tăng 8,02%, từ mức 2,58% ở năm 2021. Đây là kết quả tăng trưởng tốt nhất kể từ năm 1997. Sự tăng trưởng mạnh mẽ đạt được trong năm 2022 cho thấy sự bền bỉ và khả năng phục hồi của Việt Nam sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, nhờ vào các lĩnh vực kinh tế đa dạng từ các ngành sản xuất và dịch vụ.
Công ty CP Minh Hưng: Kỳ vọng mới

Công ty CP Minh Hưng: Kỳ vọng mới

Buổi đầu của sự chuyển tiếp đối diện bao bộn bề gian khó, song với bản lĩnh từng trải của chủ doanh nghiệp, sự nhiệt thành của cộng sự và người lao động, một thập niên đi qua, Công ty CP Minh Hưng Quảng Trị vươn mình, rẽ sóng hòa vào biển lớn.
Xem thêm