Phiên bản di động

Tích hợp quy hoạch xây dựng, đô thị vào Quy hoạch tổng thể quốc gia

Ngày 7/9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì Hội nghị thẩm định các Hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia.
Tích hợp quy hoạch xây dựng, đô thị vào Quy hoạch tổng thể quốc gia
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì Hội nghị thẩm định các Hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng không đồng đều

Mở đầu Hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đã trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung Hợp phần “Thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hiện nay, hệ thống đô thị Việt Nam được phân thành 6 loại dựa vào số dân và một số chỉ số về đặc điểm đô thị khác, bao gồm loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV, loại V. Các đô thị chính của Việt Nam đều thuộc loại IV trở lên. Tính đến tháng 12/2020, cả nước có 826 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) và 22 đô thị loại I.

Phân bố dân cư và dân cư đô thị không đồng đều giữa các vùng. Theo kết quả Tổng điều tra năm 2020, dân số thành thị chiếm 36,8% tổng dân số cả nước và dân số nông thôn chiếm 65,6%. Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị của Việt Nam đã tăng lên, nhưng vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng theo số liệu của tổng điều tra tháng 7/2020, khu vực nông thôn có khoảng 8.297 xã với dân số khoảng 61,65 triệu người, chiếm hơn 60% dân số cả nước. Theo thời gian, số xã, thôn giảm do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, tách chuyển một số địa bàn nông thôn sang khu vực đô thị. Tính đến năm 2020, cả nước có 8 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Do chiếm tỷ trọng diện tích và dân số lớn so với toàn quốc nên khu vực nông thôn có vai trò rất quan trọng về các mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Hệ thống đô thị tăng nhanh về số lượng, hình thành hai vùng đô thị lớn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng cùng với các chuỗi, chùm đô thị phân bố rộng khắp các vùng, miền. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, tăng quy mô và cải thiện chất lượng phục vụ. Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm; sự phát triển của một số đô thị đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa không đồng đều giữa các vùng, miền; tỷ lệ đô thị hóa không đạt mục tiêu đề ra, còn thấp so với mức trung bình tại các nước trong khu vực và thế giới, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5 bước đột phá phát triển hệ thống đô thị - nông thôn

Theo dự báo của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, dân số nước ta đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 105 triệu người, bao gồm 50 triệu dân số đô thị. Trong giai đoạn 2020 – 2030, cả nước sẽ có thêm 19 đô thị loại I.

Hợp phần quy hoạch tích hợp đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh, hiệu quả, có chất lượng; bền vững hơn về môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, đảm bảo được an ninh lương thực, tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đổi mới mô hình phát triển hệ thống đô thị Việt nam theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, kinh tế đô thị đạt khoảng 75% GDP, 35% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự chủ về tài chính. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% và phấn đấu đạt mức trung bình ASEAN, kinh tế đô thị đạt khoảng 85% GDP cả nước; tỷ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự chủ về tài chính đạt trên 60%. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, xây dựng được 3-5 đô thị tầm quốc tế.

Để hoàn thành các mục tiêu kể trên, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia có đề ra 5 bước đột phá để phát triển hệ thống đô thị - nông thôn. Một là tái tổ chức không gian lãnh thổ tăng trưởng đô thị hóa nhanh, bền vững, từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị Việt Nam phát triển theo mô hình cấu trúc mạng lưới đô thị, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế đô thị.

Hai là đô thị hóa tích hợp phát triển và bảo tồn toàn diện tài nguyên thiên nhiên, quản lý tài nguyên nước, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, thúc đẩy đô thị tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ba là đô thị hóa phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, phát triển các vùng đô thị hóa, phát triển thị trường bất động sản. Bốn là đô thị hóa đảm bảo công bằng xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa, kiến trúc cảnh quan đô thị - nông thôn. Năm là quản trị đô thị - nông thôn, cải cách và hoàn thiện thể chế phát triển đô thị - nông thôn.

Về phương hướng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn, khung phát triển đô thị - nông thôn quốc gia sẽ được cấu thành bởi mạng lưới đô thị - nông thôn, các cực và hành lang đô thị quốc gia. Mạng lưới đô thị - nông thôn được phân bổ hợp lý trên 6 vùng kinh tế - xã hội, hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ có mức độ đô thị hóa cao.

Theo đơn vị tư vấn, mạng lưới đô thị - nông thôn quốc gia có thể được phân chia thành mạng lưới không gian hành chính đô thị - nông thôn, mạng lưới không gian theo phân loại đô thị, mạng lưới phân bố đô thị trung tâm cấp quốc gia, mạng lưới phân bố đô thị trung tâm cấp vùng, mạng lưới phân bố đô thị chức năng quốc gia, mạng lưới đô thị - nông thôn biển.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Viện Vật liệu xây dựng đã trình bày báo cáo tóm tắt Hợp phần quy hoạch “Thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng phong phú với trên 1.500 mỏ và điểm mỏ có thể đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong thời gian lâu dài. Sản lượng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở nước ta không ngừng tăng, từ năm 2006 đến năm 2018, sản lượng khai thác, chế biến tăng gấp 4 lần. Khối lượng khoáng sản đã khai thác và chế biến về cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng cơ bản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo tính thống nhất và chất lượng quy hoạch

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã lần lượt đóng góp ý kiến cho 2 dự thảo hợp phần quy hoạch tích hợp.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến các hàng lang kinh tế, các vùng động lực tương thích với các vùng quy hoạch đô thị, lồng ghép các vùng đô thị lớn và các vùng kinh tế - xã hội giao thoa, quy hoạch các vùng sản xuất công nghiệp sinh thái, phát triển công nghiệp ở vùng ven đô.

Đại diện Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ các nội dung đánh giá thực trạng đô thị - nông thôn quốc gia, đề xuất các phương án lựa chọn khung đô thị - quốc gia, căn cứ pháp lý xác định 4 vùng động lực và đô thị hóa, đề xuất các hành lang kinh tế, hàng lang giao thông quốc gia, làm rõ nét các hệ thống đô thị đặc biệt, có bản sắc và giá trị văn hóa, bổ sung nội dung kinh tế đô thị, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Đại diện Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng lưu ý các bản đồ trong quy hoạch thiếu đô thị Hoàng Sa, Trường Sa, làm rõ nội dung đánh giá hiện trạng, xem xét lại thời gian đô thị Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, rà soát nội dung biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phát triển đô thị thông minh và liên kết mạng lưới đô thị.

Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng lưu ý vấn đề thống nhất căn cứ pháp lý của quy hoạch và làm rõ thực trạng hạ tầng đô thị, đặc biệt là nội dung quy hoạch nghĩa trang đô thị. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng lưu ý mối quan hệ của đô thị và nông thôn hiện tại, bổ sung nội dung về nông thôn.

Đối với hợp phần “Thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, đại diện Vụ Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng đánh giá nội dung hiện trạng cơ bản đầy đủ, nhưng cần bổ sung và chỉnh sửa hầu hết bản đồ chưa phù hợp. Đại diện Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nội dung khuyến khích phát triển vật liệu xanh. Đại điện Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung nội dung chế biến khoáng sản và các số liệu trong báo cáo.

Tích hợp quy hoạch xây dựng, đô thị vào Quy hoạch tổng thể quốc gia
Bản đồ các cực và hành lang đô thị hóa quốc gia trong phương hướng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, việc tích hợp 2 hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị vào Quy hoạch tổng thể quốc gia là rất quan trọng. Do đó, các quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất và đặt chất lượng lên hàng đầu.

Thứ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn rà soát kỹ các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý như Nghị định, Nghị quyết và các Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về kết cấu của báo cáo, đơn vị tư vấn phải bổ sung đánh giá thực trạng quy hoạch đã có, dân cư nông thôn… từ đó nhận diện các hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, báo cáo cũng phải bổ sung nội dung kinh nghiệm quốc tế và tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhanh chóng hoàn thiện báo cáo gửi Viện Chiến lược phát triển xem xét càng sớm càng tốt.

Theo Dịch Phong/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/tich-hop-quy-hoach-xay-dung-do-thi-vao-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-339558.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Ngày 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học

Chiều 15/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 15/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 148/NQ–CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Xác định cao nền để thống nhất quản lý toàn đô thị

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Xác định cao nền để thống nhất quản lý toàn đô thị

Quản lý phát triển đô thị là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV mới đây.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 03/11 về việc dự báo thị trường bất động sản (BĐS) trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng: Thị trường BĐS vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn…
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Cần thực hiện tổng thể các giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Cần thực hiện tổng thể các giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, chiều 3/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Việc triển khai Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập (TNT) và công nhân khu công nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH trong thời gian tới.
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn

Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn

Sáng 04/11, dưới sự điều khiển phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục trả lời chất vấn 5 Đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn từ cuối chiều hôm trước.
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Tại phiên trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, chiều 3/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa nhắc lại nguyên tắc không sử dụng quỹ đất sau khi di dời các trụ sở bộ, ngành, cơ sở công nghiệp, trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội để xây dựng nhà ở cao tầng sai quy hoạch.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 3/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người đầu tiên trực tiếp trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị

Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị của Việt Nam cũng là một trong những nhóm vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Kiểm soát giá và đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu cho dự án quan trọng quốc gia

Kiểm soát giá và đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu cho dự án quan trọng quốc gia

Đây là một trong những nội dung Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn và kinh doanh bất động sản

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn và kinh doanh bất động sản

Đây là ghi nhận Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản thời gian qua.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lý giải nguyên nhân việc di dời trụ sở Bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội còn chậm

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lý giải nguyên nhân việc di dời trụ sở Bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội còn chậm

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn chính ở các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực Xây dựng. Một trong những nhóm vấn đề được Đại biểu Quốc hội quân tâm là việc di dời trụ sở Bộ ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.
Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Quyết định cho ông Bùi Xuân Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chiều 29/10, tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Văn phòng Chính phủ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, cùng những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như thông tin về vụ việc liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tăng lãi suất huy động, vấn đề tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát kế hoạch, chiến lược, bám sát diễn biến thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát kế hoạch, chiến lược, bám sát diễn biến thị trường

Là một trong những nội dung quan trọng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về công tác chỉ đạo, điều hành quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 và công tác cán bộ, chiều 26/10.
Việt Nam – Algeria kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao

Việt Nam – Algeria kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Algeria, Đại sứ quán Cộng hoà Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria.
Xem thêm