Phiên bản di động

Thành phố Vũng Tàu: Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân có phải bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội?

Báo Xây dựng nhận được đơn kêu cứu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương ngày 15/8/2023. Nội dung chính của đơn là kiến nghị với các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí về một doanh nghiệp tại Vũng Tàu đã làm đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí Trung ương đồng thời gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh quy chụp cho một số cán bộ thuộc ngành chức năng của tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đã làm trái pháp luật, không bố trí quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư vì quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 được phê duyệt cùng thời điểm năm 2018 nhưng dự án của họ phải bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, còn dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương thì không bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Báo Xây dựng nhận được đơn kêu cứu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương ngày 15/8/2023. Nội dung chính của đơn là kiến nghị với các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí về một doanh nghiệp tại Vũng Tàu đã làm đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí Trung ương đồng thời gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra của tỉnh quy chụp cho một số cán bộ thuộc ngành chức năng của tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đã làm trái pháp luật, không bố trí quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư vì quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 được phê duyệt cùng thời điểm năm 2018 nhưng dự án của họ phải bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, còn dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương thì không bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Thành phố Vũng Tàu: Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân có phải bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội?

Cùng với đơn kêu cứu, Công ty đã gửi kèm theo nhiều văn bản khác nhau gồm: Những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Vũng Tàu các thời điểm từ 2010 đến nay; văn bản tham mưu của các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; văn bản xin ý kiến của Bộ Xây dựng, đồng thời là các văn bản trả lời của Bộ Xây dựng về Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Trong đơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương cũng khẳng định trong quá trình đầu tư Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn xuân (Dự án Vườn Xuân) đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các quy định của pháp luật trong từng thời điểm.

Đây là việc các ngành chức năng căn cứ quy định pháp luật có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời. Song qua theo dõi các nguồn thông tin được đăng tải, chúng tôi thấy có những ý kiến trái ngược nhau. Vì vậy, sau khi nghiên cứu đơn và hồ sơ chúng tôi thấy có một số vấn đề cần phải làm rõ:

Đối với Dự án Vườn Xuân là một dự án có quy mô nhỏ (với diện tích dưới 30ha) nhưng Thanh tra Bộ Xây dựng đã có hai cuộc thanh tra vào năm 2019 và năm 2023. Tại Kết luận số 371/KL-TTr ngày 04/11/2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã cho rằng: Dự án cơ bản thực hiện theo các quy định pháp luật trong phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch cũng như việc thực hiện các trình tự thủ tục của dự án. Tuy nhiên, trong bản phụ lục Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện một số bản vẽ của dự án theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tại Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng số 03/KL-TTr ngày 09/01/2023 có nêu: “Việc Dự án Vườn Xuân không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 100/2015NĐ-CP ngày 20/10/2015”.

Tại Văn bản số 72/BXD-QLN ngày 13/4/2018 của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã nêu: “Trường hợp của công ty nếu đã được lựa chọn chủ đầu tư dự án trước thời điểm Nghị định số 100/2015NĐ-CP có hiệu lực thi hành, dự án chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội và không thuộc diện thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì không bắt buộc dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án”.

Tại Văn bản số 19/QĐ-CSKT.Đ1 ngày 10/7/2023 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đã nêu: “Việc Sở Xây dựng và UBND thành phố Vũng Tàu ban hành các văn bản liên quan việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Vườn Xuân đã không có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp với các quy định của pháp luật”.

Trên cơ sở văn bản của các Bộ, ngành, các ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 100/2015NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 7383/UBND ngày 19/10/2018 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân không có quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội là phù hợp các quy định của pháp luật.

Cũng cần nói thêm, đây là quy hoạch chi tiết của Dự án Vườn Xuân đã được lập từ năm 2012 và được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân bằng Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 24/12/2012. Nhưng sau đó, quy hoạch này phải điều chỉnh 2 lần. Lần 1: Điều chỉnh lùi ranh giới từ vỉa hè đường 3/2 vào 50m để quy hoạch làm công viên theo yêu cầu của UBND tỉnh. Lần 2: Thu hồi 4,4ha đất trong ranh giới dự án để phục vụ công tác quốc phòng. Chính vì sự kéo dài này nên 2018 quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 mới chính thức được phê duyệt.

Vì vậy, việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án nhà ở cao cấp Vườn xuân đã căn cứ và kế thừa các quy định của pháp luật của từng thời điểm để đảm bảo việc phê đuyệt đúng pháp luật. Nếu hiểu thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2018 là một dự án mới, đồng thời dẫn chiếu những quy định pháp luật về việc bố trí đất xây dựng nhà ở xã hội vào trong trường hợp này là không phù hợp.

Thành phố Vũng Tàu: Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân có phải bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội?

Về cơ sở pháp luật của dự án:

Năm 2010, Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Dương đã ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với 54 hộ dân nằm trong phạm vi Dự án Vườn Xuân với tổng diện tích đất 159,131,9m2.

Ngày 11/2/2010, Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Dương có Văn bản số 10/02/2010/CV-ĐD gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các ngành chức năng của tỉnh về việc đề nghị chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương là chủ đầu tư để triển khai khảo sát, lập Dự án xây dựng Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân tại phường 12, thành phố Vũng Tàu với quy mô 31ha.

Ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Văn bản số 6370/UBND-VP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương. Trong văn bản này, UBND tỉnh đã chấp nhận Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Dương là chủ đầu tư dự án; Đồng thời, giao cho các Sở nêu trên phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để lập dự án và đăng ký đầu tư theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở quy định về lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại thì việc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân là phù hợp với pháp luật.

Căn cứ vào Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/10/2015 thì Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân đã được UBND tỉnh Vũng Tàu lựa chọn nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Dương làm chủ đầu tư theo thẩm quyền trước thời điểm nghị định có hiệu lực, dự án chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội, dự án không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác. Như vậy, dự án này không bắt buộc phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân được chỉ định chủ đầu tư từ những năm 2010 đến nay cũng đã là 13 năm. Việc chậm trễ kéo dài nguyên nhân chính vẫn là việc điều chỉnh quy hoạch khu vực này như đã nêu ở trên. Nếu tổng kết thì có hàng trăm văn bản gồm: Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Ý kiến tham mưu của các Sở, ngành; Ý kiến hỏi các Bộ, ngành; Ý kiến trả lời các Bộ, ngành và đến nay diện tích dự án còn khoảng 25,5ha được ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư số 1238/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Vũng Tàu. Với thời gian kéo dài như vậy, thử hỏi chủ đầu tư đâu còn cơ hội để đầu tư thu lãi?

Đây cũng là một thực tế đầy “gian truân” của các nhà đầu tư không những trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu mà ở nhiều ở tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc cũng trong tình trạng này. Điều này là một nguy cơ làm chậm lại sự phát triển của kinh tế đất nước. Vì vậy Chính phủ, Quốc hội cần quan tâm một cách triệt để trong việc xây dựng, ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khơi thông trong hoạt động đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

Trở lại việc dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, người tố cáo cho rằng: Trong cùng một thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án, dự án của họ phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội nhưng dự án Vườn Xuân lại không phải bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. Người dân chưa hiểu rõ pháp luật thì họ có quyền khiếu nại, tố cáo. Nhưng thực tế Dự án Vườn Xuân chúng tôi đã dẫn chiếu những cơ sở pháp luật đã nêu trên. Và đặc biệt trong Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-CSKT.Đ1 ngày 10/7/2023 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nêu rất kỹ, chuẩn xác về các cơ sở pháp luật đối với dự án này.

Dù phải thi công trong cả thời gian giãn cách của đại dịch Covid-19, nhưng chủ đầu tư Dự án Vườn Xuân đã giữ vững cam kết về chất lượng và thời hạn bàn giao nhà, hạ tầng tiện ích đồng bộ cho cư dân. Thực tế đến nay, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành xây dựng trên 95%, hoàn thiện các tiện ích như công viên, hồ bơi, sân chơi, phố thương mại... Chủ đầu tư đang tiến hành làm sổ đỏ để bàn giao cho cư dân. Hàng trăm gia đình đã bắt đầu nhận nhà vào ở, tạo nên một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, tươi đẹp.

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, tạo nên niềm tin và sự đồng lòng của doanh nghiệp, kiến tạo bộ mặt đô thị khang trang, duy trì đóng góp ngân sách đứng thứ ba trong cả nước. Đặc biệt, từ năm 2010 trở lại đây, thành phố Vũng Tàu đổi thay với tốc độ nhanh hơn khi tỉnh đặt mục tiêu phát triển hạ tầng hiện đại, bền vững làm tiền đề cho những thành tựu kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhà đầu tư, doanh nghiệp cần được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế, đồng hành cùng hạnh phúc và sự ổn định, “an cư lạc nghiệp” của người dân.

Theo Duy Nguyên/Pháp luật và Xây dựng
Link gốc: https://phapluat.baoxaydung.com.vn/thanh-pho-vung-tau-du-an-khu-nha-o-cao-cap-vuon-xuan-co-phai-bo-tri-20-quy-dat-xay-dung-nha-o-xa-hoi-6980.html

Nổi bật trang chủ

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Luật Nhà ở (sửa đổi) có chất lượng tốt nhất trong hơn 30 năm qua
Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư theo kịch bản 3
Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

Đọc thêm

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, công nghệ và vật liệu ngành Gốm sứ 2023 (Triển lãm Asean Ceramics 2023) diễn ra tại Hà Nội, ngày 28/11. Triển lãm kéo dài trong 3 ngày, từ 28/11 đến 30/11.
Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đến nay đã hết thời hạn thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công “nhỏ giọt”, khối lượng thi công đạt thấp, khiến dư luận hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư dự án.
Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa thể an cư tại nơi ở mới. Khu tái định cư của dự án này hiện vẫn là những khoảng đất trống, chưa hoàn thiện hạ tầng.
Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Đến nơi ở mới, nhà cửa khang trang nhưng lại không có đất sản xuất, người dân lại quay về chỗ ở cũ, để lại khu tái định cư Raly - Rào đìu hiu, thưa bóng người, nhà cửa đã có dấu hiệu xuống cấp…
Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai đang nỗ lực triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh đã gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp.
Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Mặc dù đã có những bước tiến trong việc phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về lượng lẫn về chất, nhưng ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị còn những hạn chế cần khắc phục.
Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Khi thực hiện di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch, sẽ được thuê hoặc mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đến nay đã hết thời hạn thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công “nhỏ giọt”, khối lượng thi công đạt thấp, khiến dư luận hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư dự án.
Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa thể an cư tại nơi ở mới. Khu tái định cư của dự án này hiện vẫn là những khoảng đất trống, chưa hoàn thiện hạ tầng.
Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): “Bưng bít” thông tin với báo chí vụ điểm dừng chân “mọc” trên rừng phòng hộ?

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): “Bưng bít” thông tin với báo chí vụ điểm dừng chân “mọc” trên rừng phòng hộ?

Để thông tin đa chiều và rộng đường dư luận xung quanh việc doanh nghiệp được cấp đất rừng phòng hộ để làm điểm dừng chân ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đến nay, sau gần 02 tháng phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã gửi hàng loạt câu hỏi, vấn đề liên quan đến UBND huyện Khánh Vĩnh đề nghị cung cấp thông tin cho báo chí, tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến điểm dừng chân này vẫn được UBND huyện Khánh Vĩnh giấu kín và không thông tin cho báo chí theo quy định.
Khánh Hòa: Mỏ đá Hòn Giốc Mơ khai thác trên phần đất của dân?

Khánh Hòa: Mỏ đá Hòn Giốc Mơ khai thác trên phần đất của dân?

Người dân tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa gửi đơn tố cáo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vì cho rằng, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng ADC cố tình khai thác đá tại mỏ đá Hòn Giốc Mơ trên phần đất người dân đang canh tác, gây thiệt hại kinh tế.
Kiên Giang: Liệu UBND tỉnh có thực hiện quy hoạch cấp nước?

Kiên Giang: Liệu UBND tỉnh có thực hiện quy hoạch cấp nước?

Vấn đề cấp nước sạch cho nhân dân ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đã trở thành vấn đề bức xúc. Vấn đề này không những được Thủ tướng Chính phủ quan tâm mà các Bộ, ngành liên quan cũng hết sức quan tâm. Chính phủ đã có nhiều chương trình giao cho từng Bộ, ngành thực hiện việc chống nhiễm mặn Đồng bằng sông Cửu Long và dự trữ nguồn nước ngọt để cấp cho nhân dân trong giai đoạn hạn hán.
Bàn thêm về việc xây dựng khu đô thị chồng lấn Di sản vịnh Hạ Long

Bàn thêm về việc xây dựng khu đô thị chồng lấn Di sản vịnh Hạ Long

Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, cư dân mạng có nhiều ý kiến về Dự án Khu đô thị tại 10B, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh chồng lấn lên vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới. Mặc dù vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh, một số Bộ, ngành liên quan chưa có lời giải thích đầy đủ về việc làm trên.
Bài 1: Ngang nhiên hoạt động không có trong quy hoạch, giấy phép hết hạn

Bài 1: Ngang nhiên hoạt động không có trong quy hoạch, giấy phép hết hạn

Thời gian qua, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của bạn đọc, Nhà máy cấp nước Thạnh Lộc (tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) hoạt động không phép, bán buôn nước sai quy định… Trái lại, Công ty Thạnh Lộc không bị kiểm tra, xử lý mà được địa phương chiếu cố xem xét giá, được ký hợp đồng buôn bán thách thức dư luận. PV Báo điện tử Xây dựng đã về tỉnh Kiên Giang ghi nhận sự thật.
Trảng Bom (Đồng Nai): Chính quyền ở đâu khi để nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép?

Trảng Bom (Đồng Nai): Chính quyền ở đâu khi để nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép?

Như Báo điện tử Xây dựng đã phản ánh, vụ việc nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất ở và đất trồng cây lâu năm tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) gây bức xúc dư luận, vẫn ngang nhiên hoạt động cho đến nay. Bên cạnh đó, phóng viên Báo điện tử Xây dựng còn phát hiện nhiều công trình vi phạm khác cũng ngang nhiên tồn tại như nơi không có người quản lý.
Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra dự án Khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”

Bộ Xây dựng lập Đoàn kiểm tra dự án Khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý nội dung dư luận phản ánh về dự án Khu đô thị 10B tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả quây núi đá vịnh Hạ Long làm “hòn non bộ”.
Điểm mặt những vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai tại tỉnh Kon Tum

Điểm mặt những vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai tại tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum vừa có Báo cáo số 399/BC-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng tại tỉnh Kon Tum đã phát hiện 6 vụ án liên quan đến tham nhũng và tiêu cực, đồng thời tiến hành khởi tố 10 bị can có liên quan đến những vụ việc.
Hòa Bình: Cần kiểm tra dòng tiền và thuế tại Dự án Takara Hòa Bình Resort

Hòa Bình: Cần kiểm tra dòng tiền và thuế tại Dự án Takara Hòa Bình Resort

Chủ đầu tư Dự án Takara Hòa Bình Resort huy động vốn trái phép “trá hình” bằng cách chỉ định công ty khác ký kết dịch vụ tư vấn với khách hàng rồi thu tiền đặt trước 30%. Tỉnh Hòa Bình cần chỉ đạo làm rõ dòng tiền và vấn đề thuế của các đơn vị liên quan.
An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”

An Giang: Đừng xử lý những sai phạm trong khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên “trên giấy”

Mặc dù những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đã được các cơ quan chuyên môn tỉnh An Giang và UBND thị xã Tịnh Biên (An Giang) chỉ rõ nhưng những biện pháp xử lý vẫn nằm trên giấy, không hề có tác dụng trên thực địa.
Hà Nội: Chỉ đạo phối hợp công tác thanh tra hoạt động quản lý nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ

Hà Nội: Chỉ đạo phối hợp công tác thanh tra hoạt động quản lý nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ

Ngày 30/10, UBND Thành phố Hà Nội đã có Văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã về việc phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng trong công tác thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn Thủ đô.
Các dự án đầu tư xây dựng của ngành Y tế tại huyện Bình Chánh (TP.HCM): Khúc mắc nên chưa bàn giao mặt bằng

Các dự án đầu tư xây dựng của ngành Y tế tại huyện Bình Chánh (TP.HCM): Khúc mắc nên chưa bàn giao mặt bằng

Liên quan đến phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại đường Nguyễn Cửu Phú (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), thuộc diện giải toả của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng và các dự án khác của ngành Y tế về việc: Pháp lý dự án có nhiều khúc mắc, thu hồi đất không rõ ràng, đền bù giá thấp… UBND huyện Bình Chánh đã có thông tin phản hồi.
Long An: Mập mờ quy hoạch làm khó nhà đầu tư nước ngoài

Long An: Mập mờ quy hoạch làm khó nhà đầu tư nước ngoài

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và sau đó Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An cũng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp, nhưng gần một năm qua, đơn vị này vẫn không thể triển khai xây dựng nhà xưởng trên phần đất đã thuê. Lý do được bên cho thuê đất cũng là Chủ đầu tư khu Công nghiệp Hồng Đạt đưa ra là một phần đất đó “đột nhiên” nằm trong quy hoạch trồng cây xanh công cộng.
Thanh tra nhà ở riêng lẻ nhiều tầng tại 3 địa phương

Thanh tra nhà ở riêng lẻ nhiều tầng tại 3 địa phương

Thanh tra toàn diện, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ - là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, nhằm triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thanh tra quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thanh tra quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.
Dự án nhà ở xã hội KCN Phú Hội (Lâm Đồng):  “Án binh bất động”

Dự án nhà ở xã hội KCN Phú Hội (Lâm Đồng): “Án binh bất động”

Tổ chức khởi công rầm rộ từ tháng 6/2023, nhưng đến nay, dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hội vẫn chỉ là bãi đất trống.
Tây Ninh: Người dân bị “tra tấn” bởi bãi rác

Tây Ninh: Người dân bị “tra tấn” bởi bãi rác

Mới đây, hàng trăm hộ dân ngụ ấp Tân Lợi (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc Nhà máy xử lý rác của Công ty CP Công nghệ môi trường Tây Ninh (Công ty Môi trường Tây Ninh) có hiện tượng bị quá tải, xử lý rác thải không đảm bảo, tràn ra ngoài môi trường gây ô nhiễm nguồn nước, chết cây trồng.
TP Thủ Đức: Đất trống, dôi dư sau bồi thường chưa được kê khai

TP Thủ Đức: Đất trống, dôi dư sau bồi thường chưa được kê khai

Thanh tra TP.HCM vừa thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND TP.HCM giao và việc quản lý nhà, đất do Nhà nước quản lý tại UBND TP Thủ Đức thời kỳ 2021 - 2022.
Xem thêm