Phiên bản di động

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững. Đây là 1 trong 3 Hội thảo chuyên đề hướng đến Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022.
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị là vô cùng quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết: Đô thị hóa và phát triển đô thị là một tất yếu khách quan và là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ban Kinh tế Trung ương đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã xác định, các quan điểm chỉ đạo quan trọng trong thời gian tới là đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; Bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại; Lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; Văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; Kết hợp hài hòa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời xác định quy hoạch kết cấu hạ tầng đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị; Đồng bộ quá trình quy hoạch quản lý đô thị với các quá trình quản lý phát triển xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; Quy hoạch phát triển đô thị phải kiên quyết xóa bỏ tư duy về nhiệm kỳ, quy hoạch treo và lợi ích nhóm…

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 06-NQ/TW, nhiệm vụ số 2 có tính chất rất quan trọng, gắn liền với chủ đề Hội thảo chuyên đề 1, đó là nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững.

Để hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 06-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP trải khai Nghị quyết 06-NQ/TW. Nghị quyết Nghị quyết 148/NQ-CP đề ra 5 nhóm nhiệm vụ chính để nâng cao chất lượng quy hoạch trong thời gian tới.

Mặt khác, Nghị quyết 06-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu quy hoạch đảm bảo tính độc lập, dài hạn, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với các quy hoạch khác như quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững
Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nhấn mạnh vấn đề tìm kiếm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Trong triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW cũng đặt ra vấn đề đồng độ giữa các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, không gian công cộng, không gian ngầm hay các vấn đề phát triển đô thị ven biển…

Đây là những vấn đề Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng rất muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học, tập trung vào các định hướng chính trong Nghị quyết 06-NQ/TW và Nghị quyết 148/NQ-CP.

Tìm kiếm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nhấn mạnh vấn đề tìm kiếm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Theo ông Chính, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và nảy sinh nhiều thách thức trong quá trình phát triển.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị còn nhiều bất cập. Tỷ lệ đô thị còn thấp. Phát triển đô thị còn dàn trải, gây lãng phí về đất đai. Hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô thị. Các mô hình đô thị phát triển bền vững, văn minh, hiện đại còn chưa nhiều…

Phương pháp luận về lập quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn chậm được đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư phát triển rất nhanh của đô thị hóa. Hệ thống pháp luật về quy hoạch, phát triển đô thị, đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, nhà ở... còn chưa thống nhất, không đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung.

Ở địa phương, chất lượng đồ án quy hoạch đô thị còn thấp, thiếu tầm nhìn dài hạn, dự báo còn thiếu tính khoa học và khả thi. Việc chưa ban hành Quy hoạch tổng thể Quốc gia, các quy hoạch cấp trên, trong khi hiện nay các tỉnh đồng loạt triển khai lập Quy hoạch tỉnh đã làm ảnh hưởng đến nội dung Quy hoạch tỉnh khi được phê duyệt và triển khai trong quá trình thực hiện…

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững
Ông Trương Văn Quảng, đại diện Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam trình bày tham luận “Quy hoạch, quản lý phát triển bền vững mạng lưới đô thị Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, như nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng thấp…

Vì vậy, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng: Hội thảo cần đi sâu phân tích, đánh giá và tìm ra những giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, ông Trần Ngọc Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề chính, đó là: Đánh giá về cơ chế, chính sách trong quá trình đô thị hóa; Đánh giá việc thực thi quy hoạch; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Hoàn thiện hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Giải pháp phát triển kinh tế khu vực đô thị; Giải pháp phát triển đô thị bền vững trên nền tảng của công nghệ số và chuyển đổi số; Đề xuất mô hình chính quyền đô thị; Làm rõ vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, giám sát đầu tư phát triển đô thị.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày 7 tham luận xoay quanh nội dung nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia Phạm Thị Nhâm trình bày tham luận “Đề xuất tích hợp quy hoạch đô thị và nông thôn vào quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Đại diện Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, ông Trương Văn Quảng trình bày tham luận “Quy hoạch, quản lý phát triển bền vững mạng lưới đô thị Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Nguyễn Đức Hùng trình bày nội dung “Quy hoạch chung Thủ đô và nguồn lực thực hiện”; Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã chia sẻ tham luận “Đánh giá công tác quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh và định hướng quy hoạch hướng tới thành phố toàn cầu”.

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững
Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững.

Là các diễn giả quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch châu Âu TS. Alfonso Vegara chia sẻ “Xu thế quốc tế, các tư tưởng quan điểm mới trong lập quy hoạch”; Đại diện vùng Ile de France tại Hà Nội TS. Emamanuel Cerise trình bày nội dung “Quy hoạch cho giai đoạn quá độ: Kinh nghiệm của Vùng Île-de-France và triển vọng áp dụng cho các đô thị Việt Nam”; Trưởng nhóm Quy hoạch Chiến lược, Chính quyền Vùng Thủ đô London Jorn Peters đề cập vấn đề “Quy hoạch đô thị tích hợp tại London”.

Trong phiên thảo luận, đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã thảo luận với đại diện các Hội về quy hoạch và phát triển đô thị, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà khoa học về giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững.

Theo Hữu Mạnh/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/nang-cao-chat-luong-quy-hoach-do-thi-huong-den-phat-trien-ben-vung-344003.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững. Đây là 1 trong 3 Hội thảo chuyên đề hướng đến Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 8184/BKHĐT-QLQH đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

Bên cạnh những thành quả đạt được, trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị của đất nước vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và nảy sinh nhiều thách thức…, cần sớm tìm được giải pháp khắc phục và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Hòa Bình: Cần quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường

Hòa Bình: Cần quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường

Hòa Bình cần phát triển quy hoạch đồng bộ, nhanh chóng nhưng bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường và tận dụng thế mạnh của địa hình, mặt nước, dòng sông, nguồn khoáng nóng quý hiếm và văn hóa dân tộc độc bản.
Cần Thơ: Bãi bỏ Đồ án quy hoạch khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp

Cần Thơ: Bãi bỏ Đồ án quy hoạch khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp

UBND thành phố Cần Thơ vừa mới ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch 2 trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch 2 trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với hai dự án trường đại học thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc, với tổng diện tích 61,25ha.
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Công cụ pháp lý có hiệu lực, hiệu quả cao và đồng bộ, thống nhất

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Công cụ pháp lý có hiệu lực, hiệu quả cao và đồng bộ, thống nhất

Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tạo ra công cụ pháp lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu lực cao để điều chỉnh hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.
Các tồn tại và giải pháp trong xây dựng, quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Các tồn tại và giải pháp trong xây dựng, quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Hiện nay, công tác xây dựng và quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên cả nước vẫn còn một số bất cập. Để có thể phát triển nông thôn bền vững, theo đúng định hướng đề ra, rất cần xây dựng cơ chế, chính sách quản lý kiến trúc nông thôn và hoạt động quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn phải đúng, trúng, công tâm, minh bạch, lâu dài và hiệu quả.
Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang: Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang: Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang, những năm qua Trung tâm Quy hoạch xây dựng Tuyên Quang luôn chủ động và thường xuyên đổi mới, tạo môi trường làm việc gần gũi, thân thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Giang: Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc*

Hà Giang: Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc*

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, tỉnh Hà Giang xác định quan điểm đô thị hóa là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển đô thị phải bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, đảm bảo theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc.
Hà Nam: Tổ chức Hội nghị lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nam: Tổ chức Hội nghị lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường Đại học Việt Nhật - Khu 1

Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường Đại học Việt Nhật - Khu 1

Bộ Xây dựng đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường Đại học Việt Nhật - Khu 1 (thuộc Khu Đại học Quốc gia Hà Nội) tại Hòa Lạc.
Thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040

Thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040

Ngày 27/10, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng chủ trì Hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.
Lạng Sơn: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

Lạng Sơn: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc – Lộc Bình – Đình Lập (khu vực dọc tuyến Quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000. Thời hạn lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.
Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Green Garden

Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Green Garden

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500 với quy mô 37,71ha, quy mô dân số khoảng 5.312 người.
Chính phủ ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch ven sông Hồng để thực hiện hóa giấc mơ “thành phố hai bên bờ sông”

Quy hoạch ven sông Hồng để thực hiện hóa giấc mơ “thành phố hai bên bờ sông”

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia đánh giá phía Đông Hà Nội đang có nhiều lợi thế và tương lai sẽ chứng kiến những cuộc đại dịch chuyển cả về dân số lẫn kinh tế quy mô chưa từng có.
Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch khu đất xây bệnh viện cạnh bến xe Mỹ Đình

Hà Nội: Điều chỉnh quy hoạch khu đất xây bệnh viện cạnh bến xe Mỹ Đình

Sau khi được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh, mật độ xây dựng khu đất tăng lên 40%, diện tích xây dựng tầng nổi 10.440m2, hệ số sử dụng đất khoảng 3,7 lần, tổng diện tích sàn 88.043m2, tổng diện tích sàn tầng hầm 36.909m2, tầng cao công trình nổi 9 và 17 tầng.
Quảng Ngãi điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035

Quảng Ngãi điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035

Ngày 20/10, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng đã chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm