Phiên bản di động

Khai thác lợi thế, phát triển du lịch Sa Pa bền vững, bản sắc

Nghị quyết số 18 - NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ban hành ngày 01/10/2021 (Nghị quyết 18) đã đề ra cho thị xã Sa Pa tầm nhìn dài hơi trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa đã dành cho phóng viên Báo Xây dựng cuộc trò chuyện về kết quả thực hiện, giải pháp chủ yếu để Sa Pa thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết số 18 - NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ban hành ngày 01/10/2021 (Nghị quyết 18) đã đề ra cho thị xã Sa Pa tầm nhìn dài hơi trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch. Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa đã dành cho phóng viên Báo Xây dựng cuộc trò chuyện về kết quả thực hiện, giải pháp chủ yếu để Sa Pa thực hiện thành công Nghị quyết này.

Khai thác lợi thế, phát triển du lịch Sa Pa bền vững, bản sắc
Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa.

Xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện, đồng bộ

Nghị quyết 18 về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “kim chỉ nam”, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị xã Sa Pa trong những năm tới. Xin ông cho biết bối cảnh ra đời của Nghị quyết quan trọng này?

- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ huyện Sa Pa lần thứ XXII, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Sa Pa phát triển toàn diện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Sa Pa đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 12,3%; thu ngân sách bình quân tăng 27%/năm, tổng vốn đầu tư huy động giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 60 nghìn tỷ, tăng 125% so với giai đoạn 2011 - 2015; lượng khách du lịch tăng nhanh, bình quân 20%/năm. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được chú trọng; tốc độ giảm nghèo nhanh, đạt 7,44%/năm. Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm có sự chuyển biến rõ nét. Được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 nâng cấp thành thị xã Sa Pa (từ 01/01/2020).

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu; công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Sa Pa giai đoạn này cũng còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém nhất định. Đó là, kinh tế có mức tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; phát triển nông nghiệp chưa thành vùng hàng hóa, chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ; quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị còn nhiều bất cập, nhất là quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển… Trong bối cảnh đó, ngày 01/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 18 - NQ/TU về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho sự phát triển của Sa Pa trong những năm tới.

Khai thác lợi thế, phát triển du lịch Sa Pa bền vững, bản sắc
Trong những năm qua, thị xã Sa Pa đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết 18 đã vạch ra cho Sa Pa phương hướng phát triển cụ thể thế nào, thưa ông?

- Với Nghị quyết 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đề ra cho thị xã Sa Pa mục tiêu, phương hướng phát triển rất cụ thể. Đó là, xây dựng Sa Pa phát triển toàn diện, đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng trong Top đầu của tỉnh. Đến năm 2030 trở thành thành phố đô thị loại III và trở thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia tầm cỡ quốc tế với hệ thống hạ tầng, dịch vụ đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu, hấp dẫn thu hút khách trong nước và quốc tế; là cầu nối giao lưu văn hóa vùng Tây Bắc với khu vực và quốc tế; là trung tâm sản xuất dược liệu và phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ của tỉnh.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 - 2025, Sa Pa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trên 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 78.000 tỷ. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 160 triệuđ/năm; thu nhập bình quân đầu người 92 triệuđ/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.100 tỷ; tổng lượng khách du lịch đạt trên 6,5 triệu lượt khách; tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 55%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đạt 50%; dân số đạt 74.000 người; tỷ lệ số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 79%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại đô thị đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%.

Phấn đấu đến giai đoạn 2026 - 2030, GRDP của Sa Pa đạt bình quân trên 14%/ năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 154 nghìn tỷ. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người 320 triệu đ/năm; thu nhập bình quân đầu người 150 triệu đ/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ; tổng lượng khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách. Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu xây dựng và phát triển TP Sa Pa đạt tiêu chí đô thị loại I, là đô thị thông minh có hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ, hiện đại; trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, đáp ứng tiêu chuẩn du lịch quốc gia và quốc tế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn

Sau 2 năm triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 18, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Sa Pa đạt được những kết quả ra sao, thưa ông?

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Thị ủy Sa Pa đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng bộ, chính quyền thị xã Sa Pa đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo, đa dạng, lồng ghép nhiều chương trình, đề án trên tinh thần phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, với mục tiêu đưa thị xã phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm quốc gia từng bước mang tầm quốc tế. Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TU được ban hành, Thị ủy Sa Pa đã tích cực chủ động ban hành các văn bản, làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu triển khai toàn diện trên địa bàn thị xã.

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, thể hiện cụ thể ở một số chỉ tiêu sau: Tổng lượng khách du lịch ước đạt hơn 2,5 triệu lượt, đạt trên 73% kế hoạch, ước trong năm 2023 lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn Sa Pa đạt 3,5 triệu lượt; dân số đạt 70.352 người; tỷ lệ số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 73,77%; tỷ lệ thu gom rác thải đô thị là 96,6 %, nông thôn là 65%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,53%.

Bên cạnh đó, một số kết quả nổi bật trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 18 có thể kể đến như: Sa Pa đã tổ chức lập, trình phê duyệt 5 đồ án quy hoạch phân khu trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được phê duyệt. Rà soát định kỳ, triển khai thực hiện 16 danh mục quy hoạch chi tiết xây dựng đã được giao danh mục thực hiện. UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 2 quy hoạch chi tiết xây dựng bãi đỗ xe. Nhiều dự án giao thông trọng điểm đi vào bước hoàn thiện như đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai lên Sa Pa, đường tránh QL.4D, đường QL.4D. Sa Pa cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện khảo sát thực trạng không gian cảnh quan tại 5 điểm tại Tả Phìn, Tả Van, Mường Hoa, Bản Hồ, Liên Minh làm cơ sở xây dựng các nhiệm vụ, hạng mục đề xuất đầu tư không gian cảnh quan tại 5 điểm du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN, nhằm tạo sự đồng bộ về chất lượng và sản phẩm…

Thưa ông, thời gian tới, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2023, Sa Pa sẽ tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào?

- Để tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 18, Đảng bộ thị xã Sa Pa sẽ quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết đã đề ra với phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời; gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác dự đoán, dự báo tình hình để vận dụng vào điều kiện thực tế của thị xã, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, Sa Pa sẽ tập trung tháo gỡ các nút thắt. Cụ thể, đối với công tác quy hoạch sẽ tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt 5 quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy hoạch vùng lõi 110 ha, quy hoạch các điểm sắp xếp dân cư tập trung để làm cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các dự án; đặc biệt để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp có nhà trên đất nhưng chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, được coi là “chìa khóa” quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN và Nhân dân. Ưu tiên mọi nguồn lực phát triển kinh tế du lịch Sa Pa trở thành lĩnh vực đột phá, trọng tâm trong phát triển kinh tế của địa phương...

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo Đinh Vũ - Nguyễn Sơn/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/khai-thac-loi-the-phat-trien-du-lich-sa-pa-ben-vung-ban-sac-361342.html

Nổi bật trang chủ

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Luật Nhà ở (sửa đổi) có chất lượng tốt nhất trong hơn 30 năm qua
Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Bộ Xây dựng thống nhất đầu tư theo kịch bản 3
Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn: Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

Đọc thêm

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Ngành công nghiệp gốm sứ xây dựng của Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về máy móc, công nghệ và vật liệu ngành Gốm sứ 2023 (Triển lãm Asean Ceramics 2023) diễn ra tại Hà Nội, ngày 28/11. Triển lãm kéo dài trong 3 ngày, từ 28/11 đến 30/11.
Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Xây dựng đô thị Bắc Giang trở thành một thành phố xanh và thông minh

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.
Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Đắk Lắk: Hết hạn hồ chứa nước Yên Ngựa vẫn thi công “nhỏ giọt”

Hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), đến nay đã hết thời hạn thi công. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn thi công “nhỏ giọt”, khối lượng thi công đạt thấp, khiến dư luận hoài nghi về năng lực của chủ đầu tư dự án.
Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong (Bắc Ninh): Miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Tái định cư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chậm trễ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến nay vẫn chưa thể an cư tại nơi ở mới. Khu tái định cư của dự án này hiện vẫn là những khoảng đất trống, chưa hoàn thiện hạ tầng.
Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Đến nơi ở mới, nhà cửa khang trang nhưng lại không có đất sản xuất, người dân lại quay về chỗ ở cũ, để lại khu tái định cư Raly - Rào đìu hiu, thưa bóng người, nhà cửa đã có dấu hiệu xuống cấp…
Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai: Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp còn nhiều vướng mắc

Đồng Nai đang nỗ lực triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh đã gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp.
Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Quảng Trị: Sản xuất vật liệu xây dựng còn nhiều hạn chế

Mặc dù đã có những bước tiến trong việc phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cả về lượng lẫn về chất, nhưng ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị còn những hạn chế cần khắc phục.
Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Khi thực hiện di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch, sẽ được thuê hoặc mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Quảng Trị: Bao giờ người dân ở khu tái định cư Raly - Rào mới… an cư?

Đến nơi ở mới, nhà cửa khang trang nhưng lại không có đất sản xuất, người dân lại quay về chỗ ở cũ, để lại khu tái định cư Raly - Rào đìu hiu, thưa bóng người, nhà cửa đã có dấu hiệu xuống cấp…
Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Các hộ gia đình sống trên và ven kênh rạch được thuê, mua nhà ở xã hội

Khi thực hiện di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch, sẽ được thuê hoặc mua nhà ở xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người dân.
Hương Sơn (Hà Tĩnh): Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu

Hương Sơn (Hà Tĩnh): Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung chỉ đạo nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đưa nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hình thành phát triển đô thị

Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ đưa nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hình thành phát triển đô thị

Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) Nguyễn Minh Nam cho biết, chương trình nông thôn mới đã đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố.
Hải Phòng: Vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp”

Hải Phòng: Vận động người dân tháo dỡ “chuồng cọp”

Chiều 23/11, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về công tác tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp, nhằm đảm bảo an toàn về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.
Việt Yên (Bắc Giang): Vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ

Việt Yên (Bắc Giang): Vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ

Xác định các công trình trọng điểm góp phần quan trọng tạo nên diện mạo, sức sống, sức bền, sức vươn của Việt Yên (Bắc Giang) trong tương lai, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình điểm nhấn đô thị, góp phần nâng tầm Việt Yên trở thành thị xã trước năm 2025.
Hà Nam: Đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới

Hà Nam: Đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới

Là địa phương thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng và đạt những kết quả nổi bật. Hiện 100% các xã và đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 6 tháng đầu năm đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt gần 90%...
Sơn La triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

Sơn La triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn

Theo kế hoạch, trong năm 2023, Sở Xây dựng Sơn La sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành: Xem xét bố trí nguồn vốn

Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành: Xem xét bố trí nguồn vốn

Chiều 21/11, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra Tờ trình 643 ngày 18/11/2023 của Chính phủ về nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.
Tổng công ty LILAMA: Hoàn thành nhiều mốc tiến độ  theo hợp đồng

Tổng công ty LILAMA: Hoàn thành nhiều mốc tiến độ theo hợp đồng

Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty LILAMA vừa phối hợp với Công đoàn Tổng công ty và Ban dự án điện Vũng Áng 2 tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2023); hưởng ứng tháng An toàn, vệ sinh lao động; tháng Công nhân 2023 và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Vĩnh Phúc: Phúc Yên hướng đến đô thị loại II

Vĩnh Phúc: Phúc Yên hướng đến đô thị loại II

Trải qua 118 năm hình thành và phát triển (1905 - 2023), thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã và đang giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh.
Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.
Bắc Giang lan tỏa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Bắc Giang lan tỏa xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Vài năm trở lại đây, tỉnh Bắc Giang vươn mình phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương có mức tăng trưởng kinh tế đứng tốp đầu cả nước. Song song với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Bắc Giang còn đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới, từ đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương

Đẩy nhanh tiến độ dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu UBND thành phố Hải Dương và các Sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, đặc biệt là các gói thầu đang bị chậm.
Đình Lập (Lạng Sơn): Triển khai đồng bộ, quyết liệt trong công tác xây dựng nông thôn mới

Đình Lập (Lạng Sơn): Triển khai đồng bộ, quyết liệt trong công tác xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy chính quyền các cấp huyện Đình Lập quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhất là đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Đến nay, huyện đã có 8/10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,8 tiêu chí NTM.
Lào Cai: Người dân mong mỏi chờ hỗ trợ từng ngày

Lào Cai: Người dân mong mỏi chờ hỗ trợ từng ngày

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra trận lũ ống gây hậu quả nghiêm trọng ở xã Liên Minh (thị xã Sa Pa), người dân vẫn đang mong mỏi chờ đợi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để sớm ổn định chỗ ở và tái sản xuất.
Cần phát triển công viên, cây xanh đô thị đáp ứng nhu cầu xã hội

Cần phát triển công viên, cây xanh đô thị đáp ứng nhu cầu xã hội

Sáng 07/11, tại Ninh Bình, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức HealthBridge Canada tổ chức Hội thảo tham vấn về chính sách quản lý phát triển công viên, cây xanh đô thị.
Nam Định: Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Định: Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực y tế, giáo dục là xã Xuân Phương, Xuân Tiến, Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
T&T Group gia hạn thời gian tham gia cuộc thi sáng tạo ý tưởng, thiết kế ấn phẩm Xuân 2024

T&T Group gia hạn thời gian tham gia cuộc thi sáng tạo ý tưởng, thiết kế ấn phẩm Xuân 2024

Cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng, thiết kế Ấn phẩm Xuân 2024” được Tập đoàn T&T Group quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết 24h giờ ngày 15/11/2023. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi này lên tới 500 triệu đồng.
Xem thêm