Phiên bản di động

Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Cùng với các Chiến lược, Định hướng, Chương trình thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị hóa thành công.
Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Thực trạng đô thị hóa

Việt Nam có 36,7 triệu dân đô thị (năm 2020), trong đó mật độ dân số đô thị tập trung cao ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Giai đoạn 2010 - 2020, dân số cả nước trung bình tăng 92.769 người/năm, trong đó dân số thành thị tăng 31.168 người/năm. Trong giai đoạn 1999 - 2009, dịch cư nông thôn - thành thị tăng mạnh từ 27,1% lên 31,4%. Đến giai đoạn 2009 - 2019, tỷ trọng dịch cư giảm xuống còn 27,5%.

Giai đoạn 2010 - 2020 đất đô thị tăng bình quân 38,5 nghìn ha/năm. Năm 2020 cả nước có 2.028,07 nghìn ha đất đô thị, chiếm 6,12% tổng diện tích đất tự nhiên. Giai đoạn 2011 - 2020 đất đô thị tăng 385,65 nghìn ha. Diện tích đất xây dựng đô thị cả nước tăng gấp 1,25 lần so với năm 2010; bình quân đầu người 200 m²/người (2020), cao hơn 1,07 lần so với năm 2010.

Giai đoạn 2010 - 2020, có nhiều đô thị đã quản lý không gian trên cơ sở các đồ án quy hoạch được duyệt, thực hiện theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (nay là quy chế quản lý kiến trúc đô thị).

Các đô thị cổ của Việt Nam được hình thành sớm. Thời kỳ phong kiến, quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Thời Pháp thuộc, hệ thống đô thị được hình thành các cụm với chức năng hành chính, kinh tế, quân sự như: Hà Nội - Hải Phòng, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - Chợ Lớn.

Thời kỳ 1975 - 2009, đô thị phát triển mạnh với nhiều loại hình như đô thị công nghiệp, đô thị cảng, đô thị du lịch, đô thị hành chính, đô thị tổng hợp.

Giai đoạn 2010 - 2020, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Tính đến tháng 12/2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4%, với 862 đô thị các loại. Khu vực đô thị đóng góp hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô nền kinh tế tính bằng GDP năm 2019 so với năm 1986 đã tăng gần 10 lần; GDP bình quân đầu người, tính theo sức mua tương đương năm 2019, là hơn 8.000 USD, so với 910 USD vào năm 1990. Từ một nước thu nhập thấp, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình.

Sau Covid - 19 làm lộ ra yếu kém trong mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa, đó là vấn đề nhà ở cho người công nhân KCN, khu vực dân cư giáp ranh các đô thị… Phát triển KCN và phát triển đô thị còn tương đối độc lập với nhau. Sự tích hợp giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch KCN chưa có sự kết hợp chặt chẽ. Cần làm rõ mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa ngay từ bước lập quy hoạch. Chưa có định hướng đô thị hóa các KCN để hình thành thị tứ công nghiệp, đô thị công nghiệp ngay từ khi lập quy hoạch KCN.

Định hướng chính sách về dịch cư và dân cư

Cần quản lý sự gia tăng dân số theo dự báo của quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn và các điểm định cư con người ở các khu chức năng khác.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống chính sách cho đối tượng dịch cư đô thị, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, theo hướng ghi nhận, quan tâm, đảm bảo sự bình đẳng cho đối tượng dịch cư, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở... Chính sách khuyến khích xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Chính quyền các cấp và xã hội cần thay đổi nhận thức về dịch cư đô thị, thống nhất quản lý vấn đề dịch cư đô thị. Tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm để người lao động dịch cư tiếp cận thông tin và việc làm trong khu vực lao động chính thức, lao động có hợp đồng, chế độ đi kèm. Xây dựng chương trình, kế hoạch định cư và thể chế từng giai đoạn, gắn về kế hoạch kinh tế - xã hội, đô thị hóa của quốc gia và từng địa phương.

Giảm bớt thiên lệch đối với chính sách phát triển đô thị và nông thôn; giảm thiểu mất cân bằng về các cơ hội kinh tế giữa nông thôn và thành thị. Cấu trúc lại nền giáo dục quốc gia, cân đối giữa đào tạo lao động trình độ cao với đào tạo nghề….

Cần có chính sách định hướng rõ hơn, nhằm hình thành các điểm dân cư công nghiệp, thị tứ công nghiệp, đô thị công nghiệp có vai trò quản lý của chính quyền một cách toàn diện.

Sự mất cân đối trong “Tháp phân loại đô thị” ở đô thị loại IV và V (90/668 đô thị) cho thấy, cần điều chỉnh chính sách về dân số và mật độ dân cư ở các đô thị nhỏ, góp phần hạn chế dịch cư từ nông thôn và đô thị nhỏ ra đô thị lớn.

Định hướng chính sách tổ chức không gian đô thị

Quản lý không gian đô thị và sử dụng đất đô thị theo các quy hoạch đô thị định kỳ 5 năm và hàng năm, phù hợp với định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất đô thị được phê duyệt. Cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người dân ở khu vực ven đô thị, khi thu hồi đất nông nghiệp.

Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị phù hợp với niên độ của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị.

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế - công bằng xã hội - bảo vệ môi trường. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã “Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. Đến nay cần nghiên cứu điều chỉnh theo tinh thần của Luật Quy hoạch.

Cần dành thêm khoảng trống tổ chức các khu vui chơi, không gian công cộng; quan tâm về cải tạo không gian công cộng ở đô thị. Cần có chính sách mới về không gian ngầm đô thị và không gian cao tầng trong Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai và Luật về đô thị.

Định hướng chính sách về đô thị, nông thôn và công nghiệp hóa

Cần có chính sách đào tạo nâng cao năng lực của các nhà quy hoạch, tổ chức tư vấn... để nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Khu vực giáp ranh giữa đô thị và nông thôn phải được quy hoạch định hướng theo các tiêu chí tiệm cận với tiêu chí quy hoạch của khu vực đô thị.

Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng cần được sửa đổi theo hướng quy hoạch sử dụng đất của đô thị và nông thôn là cơ sở quản lý sử dụng đất. Đó là cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai sửa đổi. Cần hoàn thiện chính sách phát triển đô thị và nông thôn một cách hài hòa, tránh tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn lên thành thị.

Việc định hướng, đánh giá quy mô dân số đô thị và nông thôn trong đồ án quy hoạch rất quan trọng, từ đó định hướng cho sự phát triển của đô thị trong tương lai. Không lập quy hoạch nông thôn ở những khu vực giáp ranh đô thị mà đã được phê duyệt quy hoạch đô thị mở rộng.

Bổ sung loại “đất đô thị” và “đất xây dựng đô thị” trong Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch đô thị. Bổ sung nội dung “bản đồ địa hình” trong Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng.

Định hướng chính sách về mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa

Xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch ở phạm vi cả nước, vùng và địa phương về phát triển công nghiệp, KCN và phát triển đô thị đóng vai trò to lớn trong thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam. Quan hệ giữa quy hoạch KCN, quy hoạch đô thị, quy hoạch tỉnh là quan hệ giữa các hợp phần quy hoạch khu chức năng cần gắn bó mật thiết với nhau.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quy hoạch. Trong đó, phương án quy hoạch đô thị cần có nội dung quy hoạch bố trí KCN, CCN, khu công nghệ cao (nếu có); bố trí quy hoạch các khu nhà ở đô thị, khu dịch vụ đô thị cho KCN, theo hướng quy hoạch điểm dân cư công nghiệp, quy hoạch đô thị công nghiệp.

Phối kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các chuyên gia quy hoạch về phát triển công nghiệp, đô thị và trong những lĩnh vực quan trọng liên quan khác trong xây dựng phương án quy hoạch KCN và quy hoạch đô thị.

Rà soát công tác thống kê dân số tại các điểm dân cư công nghiệp trên địa bàn nông thôn hiện nay. Cần đổi mới quy trình lập quy hoạch theo hướng quy hoạch đô thị công nghiệp ngay từ đầu và được bổ sung trong Luật Quy hoạch đô thị...

Cần hoàn thiện Bộ luật về đô thị

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam cần hoàn thiện Bộ luật về đô thị (gồm quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển), nên gọi là Luật Đô thị. Luật Đô thị cần được soạn thảo, quản lý thống nhất, tránh chồng chéo hoặc phân tán rải rác trong các quy định ở nhiều loại văn bản khác nhau như hiện nay. Đặc biệt là cơ quan soạn thảo cần có tư duy của cơ quan lập pháp của Quốc hội và hoàn thành trước năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Luật Đô thị cần được soạn thảo trong giai đoạn 2023 - 2025. Các nội dung trong Luật này có thể dẫn chiếu các nội dung mà đã được ban hành trong các luật khác. Trong giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2045, nội dung đủ điều kiện có thể xây dựng thành Luật chuyên ngành và được dẫn chiếu trong Luật Đô thị.

PGS. TS Lưu Đức Hải (*)

(*)Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng - Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Theo
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/do-thi-hoa-o-viet-nam-hoan-thien-dinh-huong-chinh-sach-343943.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Đô thị hoá ở Việt Nam: Hoàn thiện định hướng chính sách

Cùng với các Chiến lược, Định hướng, Chương trình thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị hóa thành công.
Hà Nội: Phát triển đô thị hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng

Hà Nội: Phát triển đô thị hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng

Hà Nội luôn xác định công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng là một trong những vấn đề chiến lược, phải đi trước một bước, nhằm tạo nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị, tạo ra hệ thống hạ tầng khung giao thông quan trọng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị trong khu vực và cả nước. Bám sát mục tiêu đó, thời gian qua, các quận, huyện của Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia, từ đó cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, góp phần tạo diện mạo mới cho Thủ đô.
Hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp

Hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp

Sáng ngày 15/11, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo tham vấn về “Xây dựng chiến lược và lộ trình toàn diện hướng tới môi trường xây dựng tuần hoàn và các-bon thấp”.
Quảng Bình: Xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới

Quảng Bình: Xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo hướng bền vững, toàn diện và có chiều sâu.
Đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Hà Nội trong 12 tháng

Đề xuất triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị tại Hà Nội trong 12 tháng

Sở Giao thông Vận tải vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Trí Nam thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng, trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ.
Bộ Xây dựng tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị

Bộ Xây dựng tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị

Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và hướng tới Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 phiên hội thảo chuyên đề vào ngày 16/11.
Đoàn Thương mại Anh đến Việt Nam khám phá cơ hội phát triển thành phố thông minh

Đoàn Thương mại Anh đến Việt Nam khám phá cơ hội phát triển thành phố thông minh

Từ ngày 9/11/2022, Phái đoàn Thương mại gồm 11 công ty của Vương quốc Anh hiện đang đến thăm Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội phát triển thành phố thông minh và khuyến khích Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn hóa thành phố thông minh. Chính phủ Vương quốc Anh đã tổ chức phái đoàn thương mại này cùng với sự hợp tác của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Hiệp hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) và Phòng Thương mại Anh Việt Nam (BritCham VN).
Gia Lâm (Hà Nội): Xã Phù Đổng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022

Gia Lâm (Hà Nội): Xã Phù Đổng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn với quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022.
Những dấu ấn mới về phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng

Những dấu ấn mới về phát triển đô thị của thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng là đô thị có lịch sử truyền thống, gắn với quá trình xây dựng và phát triển lâu đời, là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị trung tâm của Vùng Đồng bằng sông Hồng, thuộc một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã đạt nhiều dấu ấn mới trong công tác cải tạo, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị.
Bình Dương hướng tới phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo

Bình Dương hướng tới phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo

Sau 25 năm phát triển, đến nay Bình Dương có 01 đô thị loại I (thành phố Thủ Dầu Một), 04 đô thị loại III (Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên) và 05 đô thị loại V thuộc huyện (gồm thị trấn: Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Lai Uyên, Tân Thành, Tân Bình). Mặc dù có tỷ lệ đô thị hóa khá cao đạt trên 82% nhưng Bình Dương vẫn đặt mục tiêu quản lý quá trình đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng đô thị.
Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 gây quỹ hơn 2 tỷ đồng cho giáo dục

Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 gây quỹ hơn 2 tỷ đồng cho giáo dục

Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức thành công giải Hoa Binh Charity Golf Tournament 2022 với số tiền gây quỹ hơn 2 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập để quyên góp cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào hỗ trợ và trao tặng các học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.
Việt Yên (Bắc Giang): Hướng đến đô thị giàu bản sắc văn hóa

Việt Yên (Bắc Giang): Hướng đến đô thị giàu bản sắc văn hóa

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và hiếu học của xứ Kinh Bắc xưa, những năm qua, công tác quy hoạch phát triển đô thị luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Việt Yên đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng tới việc phát triển đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, gìn giữ và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.
Triều cường kéo sập nhà dân ở Quảng Ngãi

Triều cường kéo sập nhà dân ở Quảng Ngãi

Từng đợt sóng dữ xô vào bờ cuốn trôi cả vạt bãi biển, kèm theo nhà cửa, vườn tược của người dân ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án “giải cứu” 12 công viên

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án “giải cứu” 12 công viên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo đề xuất UBND thành phố Hà Nội phương án xử lý những tồn tại xây dựng 9 công viên mới và 3 công viên trong nội thành.
Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh

Hai Bà Trưng (Hà Nội): Dẫn đầu xu hướng số hóa trong xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật, từng bước triển khai đô thị thông minh

Triển khai công nghệ thông tin, số hóa vào nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đang là xu thế mới trong thời đại hiện nay. Đây là nền móng quan trọng để cung cấp cho công tác quản lý đô thị cái nhìn tổng quan, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn. Nắm bắt xu hướng trên, UBND quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng lập đề án và kế hoạch thiết lập nền tảng dữ số hóa trong công tác quản lý. Trở thành quận đầu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp phục vụ quản lý, từng bước triển khai đô thị thông minh toàn diện và hiệu quả.
Hoàn Kiếm: Ưu tiên bảo tồn di sản đô thị để phát triển kinh tế, xã hội

Hoàn Kiếm: Ưu tiên bảo tồn di sản đô thị để phát triển kinh tế, xã hội

Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và bảo tồn di sản đô thị là công tác tất yếu, được quận Hoàn Kiếm ưu tiên triển khai để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Yên Bái: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Yên Bái: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong những ngày đầu tháng 11/2022, chúng tôi có dịp được tiếp xúc với bà con nhân dân tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Được mắt thấy, tai nghe những việc làm đầy ý nghĩa của các ông bà thuộc thế hệ 5X, 6X. Có thể nói, đó là những tấm gương trong sáng, mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo, bởi họ xuất thân từ những người rất nghèo, những công chức viên chức đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước để về gắn bó với xóm với làng, và họ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin mãnh liệt đối với Đảng, Nhà nước. Họ đã làm cho cả khu dân cư sống động, tưng bừng trong suốt cả những ngày qua và cho đến hôm nay.
Lạng Giang (Bắc Giang): Đô thị “thay áo mới”, sẵn sàng bứt tốc

Lạng Giang (Bắc Giang): Đô thị “thay áo mới”, sẵn sàng bứt tốc

Được định hướng là một trong những trọng điểm phát triển của tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong đó, huyện đã đặc biệt chú trọng tới công tác quy hoạch, phát triển đô thị gắn với các dự án trọng điểm, qua đó tạo ra những điểm nhấn, góp phần thay đổi đáng kể bộ mặt đô thị.
Hải An (Hải Phòng): Tháo gỡ vướng mắc xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của DAP - Đình Vũ

Hải An (Hải Phòng): Tháo gỡ vướng mắc xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của DAP - Đình Vũ

Chiều 8/11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về các vướng mắc, khó khăn liên quan của Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Công ty Cổ phần thạch cao Đình Vũ.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm phương tiện trên 1 số tuyến đường cho sự kiện ngày hội xe đạp - Vũng Tàu Cycling Festival 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cấm phương tiện trên 1 số tuyến đường cho sự kiện ngày hội xe đạp - Vũng Tàu Cycling Festival 2022

Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp - “Vũng Tàu Cycling Festival – năm 2022”.
Xem thêm