Phiên bản di động

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn

Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã đóng góp ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể quốc gia phải chỉ ra tiềm năng, lợi thế và giải pháp phát huy tối đa các nguồn lực.

Quy hoạch phải chỉ ra tiềm năng, lợi thế và giải pháp phát huy các nguồn lực

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của đất nước. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia theo Luật Quy hoạch trên cơ sở bám sát để cụ thể hóa đường lối Đại hội XIII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, hướng tới các mục tiêu phát triển đất nước tới năm 2025, 2030 và 2045.

Thủ tướng chỉ đạo: Quy hoạch tổng thể quốc gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp với tình hình đất nước và có tư duy đổi mới cùng tầm nhìn chiến lược.

Thủ tướng đã nhấn mạnh quan điểm: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Do đó, quy hoạch phải chỉ ra được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, từ đó có giải pháp phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực. Trong đó, nội lực (con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa - lịch sử) là cơ bản, chiến lược, quyết định và lâu dài. Ngoại lực (vốn, công nghệ, quản lý, đào tạo nhân lực…) sẽ mang tính đột phá và quan trọng.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố có tính chất quyết định. Xuyên suốt quá trình này là phát huy tối đa phẩm chất, trí tuệ và năng lực của con người Việt Nam cho sự phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thẩm định phải coi trọng tính khả thi của quy hoạch; xem xét các hành lang phát triển, vùng động lực, cực tăng trưởng xem đã xác định đúng chưa?

Thủ tướng nhận định: Việc xây dựng Quy hoạch đã quan trọng, nhưng công tác thẩm định còn quan trọng hơn. Đây là một công việc khó khăn, có quy mô rộng, phức tạp, nhạy cảm và lần đầu tiên triển khai thực hiện, do đó các đơn vị phải đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau và quyết định theo đa số với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc.

Hội đồng thẩm định sẽ có vai trò quan trọng để chỉ ra được những vấn đề khả thi để thực hiện, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, mang lại hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần nghiên cứu làm rõ một số nội dung.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đóng góp ý kiến tại Hội nghị thẩm định.

Đối với nội dung Hợp phần thực trạng và phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, cần làm rõ thực trạng. Trong đó, cần đánh giá kỹ, rõ hơn về vai trò, đóng góp của mạng lưới đô thị, nông thôn; Đánh giá về chất lượng đô thị, đô thị hóa, tác động của việc mở rộng, phát triển đô thị.

Đánh giá làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn đối với việc tổ chức không gian kinh tế - xã hội; phát triển không gian biển; phân vùng và liên kết vùng trong định hướng không gian tổng thể quốc gia hiện nay.

Đặc biệt, cần làm rõ vai trò của các đô thị cấp quốc gia đối với các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực và bổ sung; Làm rõ những vấn đề, yêu cầu đối với công tác quản lý, phát triển hệ thống đô thị, nông thôn trong thời kỳ mới như đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị phát triển bền vững...

Bổ sung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị, nông thôn, đặc biệt là các chỉ tiêu về phát triển vùng đô thị lớn.

Về phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị: Quan điểm, mục tiêu phát triển cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù của các địa phương và các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn và mối liên kết đô thị - nông thôn cần làm rõ nội dung tổ chức phân bố dân cư trong cấu trúc đô thị quốc gia được lựa chọn; nghiên cứu đánh giá tác động của xu hướng di dân ngày càng cao đến các vùng đô thị lớn.

Định hướng phát triển hệ thống đô thị cần gắn với các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực và vùng đô thị lớn (vùng đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh); Định hướng quy hoạch, phát triển đô thị và quản lý đối với các loại hình đô thị mới như thông minh, xanh, ứng phó biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị làm rõ vai trò, mối quan hệ, phạm vi ranh giới giữa vùng đô thị lớn đối với các vùng kinh tế trọng điểm và vùng động lực được đề xuất tại Quy hoạch tổng thể quốc gia; giữa hệ thống các đô thị trọng điểm, cực tăng trưởng gắn với không gian của 08 hành lang kinh tế Đông – Tây, hành lang kinh tế Bắc - Nam (là các tuyến giao thông đường bộ cao tốc, đường sắt, kết nối các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn). Bổ sung nội dung phương hướng phát triển đối với hệ thống đô thị ven biển và hải đảo.

Đề xuất rõ phương hướng, giải pháp phát triển hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và xác định rõ các tiêu chí để xác định các chương trình, dự án phát triển đô thị, nông thôn quan trọng; phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị cần được ưu tiên triển khai thực hiện.

Xác định cụ thể các nội dung, các chỉ tiêu cần quản lý theo quy hoạch tổng thể quốc gia; các chỉ tiêu cần khảo sát, quản lý theo quy hoạch ngành quốc gia. Các vấn đề, nội dung cụ thể sẽ được thể hiện rõ hơn trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị thẩm định.

Đối với nội dung Hợp phần thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng phần hiện trạng cần đánh giá kỹ hiện trạng các quy hoạch đã thực hiện, nêu mặt được, mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện, làm căn cứ đề xuất định hướng vào báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Rà soát nội dung số liệu để thống nhất với số liệu đã thực hiện lập Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang thực hiện; cần có số liệu tổng hợp các loại khoáng sản chính đã thăm dò khai thác trên phạm vi toàn quốc.

Về phần định hướng, Bộ trưởng cho rằng: Hoạt động khoáng sản nói chung và khoáng sản làm vật liệu xây dựng nói riêng là một ngành kinh tế quan trọng đáp ứng nhu cầu cho quá trình và xây dựng phát triển đất nước, do đó nội dung báo cáo trong Hợp phần để việc sử dụng khoáng sản phục vụ ngành VLXD, đảm bảo hài hòa, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển VLXD đã phê duyệt.

Hợp phần Quy hoạch khoáng sản làm VLXD trong quy hoạch tổng thể quốc gia phải đảm bảo tính định hướng thống nhất để các quy hoạch cấp thấp hơn thực hiện, đảm bảo không chồng chéo, mâu thuẫn.

Cần đánh giá bổ sung các đánh giá, khuyến khích khai thác khoáng sản để phát triển các loại vật liệu xanh, vật liệu mới, vật liệu nhằm giảm khai thác và sử dụng tài nguyên đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tuần hoàn, tăng cường phát triển vật liệu xây dựng thay thế đáp ứng nhu cầu trên cả nước, đặc biệt các khu vực phía Nam.

Cần rà soát các nội dung trong Hợp phần quy hoạch để tích hợp bổ sung vào hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia (tại Báo cáo thuyết minh, Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia) những vấn đề chính yếu; đề xuất các loại khoáng sản chính cần thăm dò khai thác tại các địa bàn trọng điểm trên phạm vi toàn quốc.

Sau cùng, Bộ trưởng cho biết: Những nội dung cụ thể chi tiết sẽ thể hiện rõ trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD đang được lập và sẽ trình, phê duyệt vào cuối năm 2022.

Mở ra không gian, cơ hội và động lực phát triển mới cho đất nước

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung vào phân bố và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng trên phạm vi cả nước.

Quy hoạch sẽ đề xuất định hướng bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, cơ hội phát triển mới và động lực phát triển mới để đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Quy hoạch sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Một là xác định các quan điểm lớn về phát triển quốc gia. Hai là xác định và định hướng phát triển cho các vùng động lực, cực tăng trưởng. Ba là hình thành các trục và hành lang kinh tế. Bốn là hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch tích hợp, tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp, có sự tham gia, vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Cần làm rõ vai trò của hệ thống, mạng lưới đô thị, nông thôn
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với 16 Bộ, ngành xây dựng Báo cáo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia (các quan điểm, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tham khảo nhiều kinh nghiệm quốc tế, trong đó có quy hoạch quốc gia của các nước có nhiều điều kiện tương đồng Việt Nam và phát triển với mức độ cao hơn trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia.

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng đã cử chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu, góp ý cho các nội dung lớn của Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành lập theo Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 10/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Theo Phương Trang – Quý Anh (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)/Báo Xây dựng
Link gốc: https://baoxaydung.com.vn/bo-truong-nguyen-thanh-nghi-can-lam-ro-vai-tro-cua-he-thong-mang-luoi-do-thi-nong-thon-339996.html

Nổi bật trang chủ

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Tìm giải pháp cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Đọc thêm

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Gia Lâm (Hà Nội): Đề nghị kiểm tra, xử lý hàng loạt công trình cải tạo, sửa chữa sai phép “băm nát” quy hoạch Khu đô thị 31ha

Được hình thành từ hơn 13 năm nay, Khu đô thị 31ha thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là điểm nhấn quan trọng của diện mạo đô thị huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý về trật tự xây dựng đô thị dẫn đến tình trạng xây dựng, cải tạo không phép, sai phép diễn ra tràn lan, “băm nát” quy hoạch của Khu đô thị này.
UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

UBND Thành phố Hà Nội công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.
Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Quảng Bình: Tạo dấu ấn cho khu dân cư kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới không thể theo hướng “mặc đồng phục” cho tất cả các địa phương, mà cần phải xem xét kỹ quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn của từng vùng, từng địa phương để triển khai cho phù hợp.
Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

Cần Thơ: Công bố danh mục 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn. Theo Quyết định này, danh mục có 64 hồ, kênh, rạch không được san lấp.
Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Bộ Giao thông vận tải đồng ý kéo dài thời gian đưa cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa chấp thuận cho kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến ngày 30/11/2022 và sẽ đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Hòa Bình: Tập trung nguồn lực phát triển đô thị bền vững

Thực hiện Chương trình phát triển đô thị (PTĐT) quốc gia giai đoạn 2012 – 2020, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai các giải pháp quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án, công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp dịch vụ gắn với PTĐT, PTĐT gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Bá Thước (Thanh Hóa): Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và đất đai, trật tự xây dựng

Là huyện miền núi, có hệ thống sông Mã chảy qua gần 40km, với trữ lượng cát, sỏi dồi dào, để phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng, những năm qua trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã hình thành một số điểm khai thác cát sỏi. Nhưng đến nay, việc khai thác khoáng sản được quản lý chặt, toàn huyện chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ và 1 dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.
Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Vĩnh Phúc – Vùng đất của những cơ hội

Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng ổn định, kinh tế định hướng xuất khẩu, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), lực lượng lao động trẻ và vị trí chiến lược. Các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đang dần được chuyển đổi và thay thế, cùng với đó là sự lạc quan của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường. Tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với hệ thống hạ tầng tốt và sự phát triển bài bản.
Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Dự án đầu tư công, lập kế hoạch chọn nhà thầu thế nào?

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án mà không bắt buộc chỉ được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.
Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Khánh Hòa: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên

Tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên Resort & Spa, thuộc đảo Hòn Miễu, vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Ngày 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học

Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sau 21 ngày làm việc khẩn trương, khoa học

Chiều 15/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, hôm nay, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 15/11/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW: 5 nhóm nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ cụ thể

Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị quyết số 148/NQ–CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Xác định cao nền để thống nhất quản lý toàn đô thị

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Xác định cao nền để thống nhất quản lý toàn đô thị

Quản lý phát triển đô thị là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV mới đây.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tiếp tục tạo điều kiện cho vay đối với lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 03/11 về việc dự báo thị trường bất động sản (BĐS) trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng: Thị trường BĐS vẫn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn…
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Cần thực hiện tổng thể các giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Cần thực hiện tổng thể các giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, chiều 3/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Việc triển khai Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập (TNT) và công nhân khu công nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH trong thời gian tới.
Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn

Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong lần đầu trả lời chất vấn

Sáng 04/11, dưới sự điều khiển phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục trả lời chất vấn 5 Đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn từ cuối chiều hôm trước.
Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Không sử dụng quỹ đất sau khi di dời để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch

Tại phiên trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, chiều 3/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị một lần nữa nhắc lại nguyên tắc không sử dụng quỹ đất sau khi di dời các trụ sở bộ, ngành, cơ sở công nghiệp, trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội để xây dựng nhà ở cao tầng sai quy hoạch.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 3/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người đầu tiên trực tiếp trả lời chất vấn với các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị

Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị của Việt Nam cũng là một trong những nhóm vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Kiểm soát giá và đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu cho dự án quan trọng quốc gia

Kiểm soát giá và đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu cho dự án quan trọng quốc gia

Đây là một trong những nội dung Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn và kinh doanh bất động sản

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn và kinh doanh bất động sản

Đây là ghi nhận Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản thời gian qua.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lý giải nguyên nhân việc di dời trụ sở Bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội còn chậm

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lý giải nguyên nhân việc di dời trụ sở Bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội còn chậm

Tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn chính ở các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực Xây dựng. Một trong những nhóm vấn đề được Đại biểu Quốc hội quân tâm là việc di dời trụ sở Bộ ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.
Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Bùi Xuân Cường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Quyết định cho ông Bùi Xuân Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.
Tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chiều 29/10, tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Văn phòng Chính phủ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, cùng những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như thông tin về vụ việc liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tăng lãi suất huy động, vấn đề tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát kế hoạch, chiến lược, bám sát diễn biến thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát kế hoạch, chiến lược, bám sát diễn biến thị trường

Là một trong những nội dung quan trọng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về công tác chỉ đạo, điều hành quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 và công tác cán bộ, chiều 26/10.
Việt Nam – Algeria kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao

Việt Nam – Algeria kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Algeria, Đại sứ quán Cộng hoà Algeria Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Algeria.
Xem thêm